USŁUGI

Kancelaria adwokacka świadczy następujący zakres usług:

Udzielamy pomocy prawnej, a także sporządzamy opinie prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych w zakresie spraw cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych.

Kancelaria adwokacka reprezentuje klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego w sprawach cywilnych – we wszystkich typach postępowań odrębnych. Zajmujemy się również obroną w sprawach karnych na każdym etapie postępowania i reprezentowaniem pokrzywdzonych w toku procesu karnego, jak i doradztwem prawnym.

Prawo cywilne

 1. Prawo rzeczowe - stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe;
 2. Prawo zobowiązań - roszczenia wynikające z umów (sprzedaży, najmu, darowizny), odszkodowanie i zadośćuczynienie, postępowanie nakazowe i upominawcze, postępowanie uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze;
 3. Prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, długi spadkowe;
 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze - rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uznanie ojcostwa, przysposobienie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

Prawo karne

 1. Obejmuje reprezentację w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia i wykroczenia skarbowe;
 2. Postępowanie przygotowawcze – udział w posiedzeniach w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych, składanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa
  i dochodzenia, zaznajomienie z materiałami śledztwa, udział w czynnościach przesłuchania;
 3. Postępowanie sądowe – reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym
  i odwoławczym, a także w postępowaniach szczególnych (postępowanie uproszczone, nakazowe, przyspieszone, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia);
 4. Sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania);
 5. Postępowanie karne wykonawcze – odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 6. Działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego w tym przedsiębiorców;

Prawo gospodarcze i handlowe

 1. Sporządzanie umów spółek oraz statutów;
 2. Rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrem Sądowym;
 3. Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 4. Prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przesądowym oraz sądowym;

Prawo upadłościowe i naprawcze

 1. Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego
 2. Zgłaszanie wierzytelności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę;
 2. Reprezentacja w sporach dotyczących zapłaty wynagrodzenia za pracę, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, ustalenia istnienia stosunku pracy;
 3. Środki odwoławcze od decyzji organów rentowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjnego

 1. Skargi i odwołania od decyzji organów administracji
 2. Reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych.